Menu

Vrácení zboží a reklamace

Záruka

Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, při platbě na dobírku dnem převzetí a zaplacení zboží, při platbě předem na účet dnem vyexpedování zboží prodávajícím.

Reklamace (právo z vadného plnění)

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Podmínky pro uznání reklamace:

- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením

- vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty

- byl předložen doklad o zakoupení

- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího

- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení

- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána

Reklamaci nelze uplatnit:

- při běžném opotřebení výrobku

- při nesprávném použití výrobku

- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou

Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Adresa pro zasílání reklamací: Ivana Filipovičová, Tovární 1/5, 664 91 Ivančice (tel. 775 680 846)

Formulář pro uplatnění reklamace

Odstoupení od smlouvy

a) Při zakoupení zboží v e-shopu anavy.cz má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení resp. převzetí.

b) Jelikož má zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků.

c) Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím.

d) Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy.

e) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

f) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

g) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

h) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!

Formulář pro odstoupení od smlouvy